mode sombre ?

Around 40 Kenja no Isekai Seikatsu Nikki